• logo nu online
Home Warta Nasional Keislaman Regional Opini Kiai NU Menjawab Dinamika Taushiyah Obituari Fragmen Tokoh Sosok Mitra
Senin, 11 Desember 2023

PWNU Jateng

Berikut nama-nama PWNU Jawa Tengah periode 2018–2023 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No 268/A.II.04/09/2018 tertanggal 26 Dzulhijjah 1439 H / 7 September 2018 


Susunan Pengurus PWNU Jawa Tengah Periode 2018 – 2023


MUSTASYAR : 

KH Musthofa Bisri
KH Sya’roni Ahmadi Al-Hafidz
KH Dimyati Rois
KH Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
KH Hanif Muslih, Lc
KH Muhammad Munif Zuhri
KH Muromi
KH Habib Bagir Al-Atas
KH Baqoh Arifin Abdul Chamid
Prof Dr Mudjahirin Thohir, MA
KH Habib Umar Muthohar


SYURIYAH :

Rais  : KH Ubaidullah Shodaqoh, SH
Wakil Rais : 
KH A’wani Sya’rowi
KH Achmad Chalwani Nawawi
KH Muhlis Hudaf
KH Roghib Mabrur
KH Hadlor Ihsan
Drs KH Abu Hafsin Umar, MA, PhD
KH Sholahudin Masruri
KH Ma’sum Abi Darda’
KHM Dian Nafi’, MPd
KH Abi Jamroh
KH Zaim Ahmad Maksum
KH Ahmad Rozikin, Lc
Prof Dr KH Imam Taufiq, MAg


Katib : KH Ahmad Sya’roni, MAg
Wakil Katib :         
KH Abdurrosyid
KH Hilmi Wafa Mahsuni, Lc
Dr KH Arja Imroni, MAg
KH Nashrul Arif Abdurrahman
KH Muhammad Luthfi
Dr KH Nashrullah Affandi
Dr KH Attabik
KH Munif Abdul Muchit

 
A’wan :                        

Prof Dr Muhidin, MAg 
Prof Dr Mahmutarom, SH, MH
Drs H Farhani, SH, MH              
H Suwanto
Prof Dr Fatchurrahman, MPd      
KH Habib Hasan Thoha, MBA
KH Tazdkir Mansyur                    
Dr KH Noor Achmad
KH Yusuf Chudlori                       
Drs H Masruchan Syamsuri
Dr KH Muhammad Rogib, M.Ag   
KH Muhammad Hamzah Hasan
KH Busyairi Haris                        
Dr KH Masyudi, MAg
KH Qodirun Nor


TANFIDZIYAH : 
 
Ketua : Drs H Mohamad Muzamil

Wakil Ketua :
DR H Mahsun, MAg
H Hasyim Muhmmad, MAg
H Abdul Hakim, SE
Drs H Aufarul Marom, MSi
KH Mandzur Labib
Agus Sofyan Hadi
Prof H Musahadi, MAg
H Agus Riyanto
H Yasir Alimi
 

Sekretaris : H Hudalloh Ridwan

Wakil Sekretaris :
H Iman Fadlhilah, Msi 
H. Rofiq Mahfudz, MSi
Puji Wibowo, SPdI
Abdul Jalil, SKom, MSi
Teddi Kholiludin
Khoirul Anwar, SHI, MHum
Mahbub Zaky
Shohib, SHI

 
Bendahara : Kholison Syafi’i, SH

Wakil Bendahara:             
Ahmad Fauzi, SE, MM
H Sholihul Huda, MM
Ahmad Zainuri, SPd
 

Ketua-ketua Lembaga di PWNU jateng


Ketua LBMNU Jateng                      : KH Zaenal Amin

Ketua LP Ma'arif NU Jateng          : R Andi Irawan, MAg

Ketua LDNU Jateng                          : KH Aji Nugroho

Ketua LPPNU Jateng                       : Luthfi Aris Sasongko, STp, MSi

Ketua LPNU Jateng                          : KH Ahmad Dimyati

Ketua LWPNU Jateng                      : KH Idris Imron

Ketua RMINU Jateng                       : KH Machin Chudlori

Ketua LKNU Jateng                          : dr H Aris Munandar

Ketua LTNNU Jateng                       : H Mahlail Syakur

Ketua LPBINU Jateng                      : Winarti

Ketua LAKPESDAM NU Jtg            : Muhammad Nuh

Ketua LPBHNU Jateng                    : Ahmad Robani Albar

Ketua LESBUMINU Jateng            : Lukni Maulana

Ketua LAZISNU Jateng                    : HM Mahsun

Ketua LTMNU Jateng                      : KH Afif Nur

Ketua LFNU Jateng                         : Syifa'ul Anam

Ketua LPTNU Jateng                      : Prof KH Mudzakir Ali


Artikel Terbaru